Brezový svet

Spracúvanie osobných údajov - Kontakt

Spracúvanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi

BETULÍN PHARMA s.r.o., Hurbanova 651/64, Hlohovec 920 01, Slovensko, IČO: 50959948, DIČ: 2120539795, IČ DPH: SK2120539795, e-mail: info@brezovysvet.eu, obchod@brezovysvet.eu, tel.: + 421 905 642 539

ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať úplne alebo sčasti zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na e-mail info@brezovysvet.eu alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu BETULÍN PHARMA s.r.o., Hurbanova 651/64, Hlohovec 920 01, Slovensko.

Účel spracúvania

Vami poskytnuté osobné údaje, t. j. meno, emailová adresa, spracúvame na účely evidencie a vybavenia Vášho dopytu, sťažnosti, reklamácie a inej správy, ktorú nám adresujete. Spracúvanie osobných údajov spočíva len v ich evidencii a uchovaní. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý môžete vyjadriť zaškrtnutím políčka na webstránke.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najdlhšie na dobu vyžadovanú osobitnými predpismi upravujúcimi archivačné povinnosti. Osobné údaje, ktoré nie je potrebné uchovávať podľa predošlej vety, prevádzkovateľ uchováva najdlhšie po dobu ( 5rokov ). Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, bez ktorej splnenia nedokážeme riadne vybaviť Váš podnet, sťažnosť, reklamáciu a zaslať Vám kvalifikovanú odpoveď. Prevádzkovateľ nevykonáva na základe poskytnutých osobných údajov automatizované rozhodovanie a profilovanie. Príjemcom osobných údajov je len vyššie špecifikovaný prevádzkovateľ.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie a ochrana Vašich osobných údajov je pre Prevádzkovateľa prioritou.
Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov:

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose  do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dobe uchovávania, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám v zmysle predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu:

Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, prosím informujte nás o tom a zabezpečíme ich opravu.

Právo na výmaz:

Za určitých právom stanovených okolností sme povinní Vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Prevádzkovateľ môže mať povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania:

Za určitých právom stanovených situácií máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov:

Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky.

Právo namietať:

Máte má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemáte možnosť uplatniť právo na výmaz.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov:

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako môžete odvolať súhlas?

Súhlas je založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať, a to  zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na e-mail info@brezovysvet.eu alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu  na adresu BETULÍN PHARMA s.r.o., Hurbanova 651/64, Hlohovec 920 01, Slovensko. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ  vytvoril tieto Podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018

Dodávateľ

BETULÍN PHARMA s.r.o.
Hurbanova 651/64
Hlohovec 920 01
Slovensko

Kontakty

Tel:  +421 905 823 743
Mail: info@brezovysvet.eu
Web: www.brezovysvet.eu

Sociálne siete