Brezový svet

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho – spoločnosti BETULÍN PHARMA s.r.o. a kupujúceho pri dodávkach tovaru BETULÍN PHARMA s.r.o. objednaných prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru na www.brezovysvet.eu 

1.2. Všetky vzťahy medzi BETULÍN PHARMA s.r.o. a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi spoločnosťou BETULÍN PHARMA s.r.o. a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Za účelom lepšieho fungovania internetovej stránky www.brezovysvet.eu používa spoločnosť BETULÍN PHARMA s.r.o. pri jej prevádzkovaní cookies. Ide o malé súbory, ktoré sa uložia na koncovom zariadení návštevníka tejto internetovej stránky. Spoločnosť BETULÍN PHARMA s.r.o. prostredníctvom cookies nezbiera žiadne osobné údaje návštevníkov tejto internetovej stránky, ktoré by bolo možné akokoľvek zneužiť. Väčšina cookies sa po opustení tejto internetovej stránky z koncového zariadenia jej návštevníka opäť automaticky zmaže. Návštevník tejto internetovej stránky vyjadruje jej prehliadaním svoj súhlas s používaním cookies zo strany spoločnosti BETULÍN PHARMA s.r.o. Nastavením svojho prehliadača má návštevník možnosť používanie cookies zakázať. To však môže mať za následok nesprávne fungovanie tejto internetovej stránky. V prípade, že by ste k fungovaniu cookies tejto internetovej stránky mali akékoľvek otázky, radi Vám ich zodpovieme. 

II.Vymedzenie pojmov

2.1. Produktom sa rozumie tovar, ktorý je určený pre konkrétnu cieľovú skupinu a je ponúkaný prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru, označený minimálne názvom.

2.2. Zákazníkom je osoba (aj FO – nepodnikateľ) / organizácia / firma, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty.

2.3. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.4. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov, ktorá je na území Slovenskej republiky.

2.5. Dodací list je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Produktov medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

2.6. Objednávkový formulár obsahuje ceny produktov (Cenník) a je aktuálne platný prehľad cien Produktov, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

2.7. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku spoločnosti BETULÍN PHARMA s.r.o. pre tento spôsob objednávania (elektronické objednávkové formuláre).

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1. Základným spôsobom objednávania tovaru poskytovaných BETULÍN PHARMA s.r.o. je objednávka kupujúceho zasielaná na kontaktné adresy BETULÍN PHARMA s.r.o. uvedená v reklamných materiáloch alebo na internetovej stránke www.brezovysvet.eu a to formou vyplnenia elektronického objednávkového formuláru, poštou, telefonicky alebo e-mailom.

3.2. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom, dohodnuté názvoslovie tovarových položiek, objednané množstvá, miesto dodania tovaru, spôsob dopravy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, zástupca kupujúceho zodpovedný za prevzatie dodávky.

IV. Ceny za tovar, cenníky a ich platnosť

4.1. Cena za Produkty poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka dohodnutého medzi stranami (Elektronický objednávkový formulár obsahuje vždy aktuálne ceny).

4.2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty vo výške podľa Cenníka platného v dobe vystavenia tejto Objednávky.

4.3. Zákazník svojim podpisom na týchto VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente tvoriacom Objednávku/Zmluvu potvrdzuje, že súhlasí s cenami za Produkty podľa Dodávateľom predloženého návrhu platného Cenníku, pokiaľ nie je medzi nimi písomne dohodnutý Cenník iný.

4.4. O zmenách v Cenníku sa Dodávateľ zaväzuje informovať Zákazníka vopred. Nový Cenník nahrádza ku dňu svojej platnosti ten predchádzajúci a okamihom jeho doručenia Zákazníkovi sa stáva súčasťou Zmluvy.

4.5. Cena bude hradená za dodané Produkty na základe faktúry Dodávateľa vystavenej ku dňu dodania Produktov Zákazníkovi a doručenej do Dodacieho miesta spolu s dodávkou Produktov, pokiaľ nebude výslovne v Zmluve uvedená fakturačná adresa iná. Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.

4.6. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej pohľadávky Dodávateľa vyúčtovanej Zákazníkovi v súlade so Zmluvou bude Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

V. Dodacie podmienky

5.1. Dodacie podmienky (odoberané množstvá tovarov, balenie tovaru, ceny tovarov, termíny dodávok, zľavy z cien tovarov, spôsoby prepravy na miesta dodávok, spôsob preberania dodávok) sú so zákazníkom dohodnuté podľa požiadaviek kupujúceho a prevádzkových možností BETULÍN PHARMA s.r.o.

5.2. BETULÍN PHARMA s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar podľa dohody s kupujúcim.

5.3. Sprievodné doklady dodávky sú súčasťou dodávky tovaru.

5.4. Expedícia tovaru je spravidla do 10 pracovných dní a závisí od skutočnosti či má Dodávateľ objednaný tovar skladom alebo ide o tovar na objednávku.

Spôsob dopravy

(1) Balík na adresu zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty – dobierkou – 5,00 €
Všetky Objednávky v celkovej hodnote nad 50,00 € majú v rámci Slovenskej republiky poštovné a balné zadarmo.

5.5. BETULÍN PHARMA s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravu cien dopravy, poštovného a balného predovšetkým v prípade, ak na strane kuriérskej spoločnosti dôjde k úprave cien. O zmenách v Cenníku sa Dodávateľ zaväzuje informovať Zákazníka vopred.

VI. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď bezhotovostne na účet spoločnosti BETULÍN PHARMA s.r.o. uvedený v daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

6.2. Cena za tovar dodaný spoločnosťou BETULÍN PHARMA s.r.o. na základe objednávky kupujúceho je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť BETULÍN PHARMA s.r.o. kupujúcemu vystaví.

6.3. BETULÍN PHARMA s.r.o. si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet BETULÍN PHARMA s.r.o., ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená v hotovosti.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom objednávkovom formulári.

7.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať (nesmie byť poškodené primárne balenie tovaru – otvorená dóza) a následne ho vrátiť dodávateľovi.

7.3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č. 102/2014 Z. z.

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť dodávateľovi nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane príbalového letáku, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu BETULÍN PHARMA s.r.o., Hurbanova 651/64, 920 01 Hlohovec.

7.6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi nepoškodený tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený kupujúcim.

7.7. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

VIII. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

8.1. Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s vadami Produktov a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku.

8.2. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov, teda za to, že Produkty sú čo do množstva a kvality totožné s Objednávkou.

8.3. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t. j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

8.4. Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

  1. vada v množstve Produktov, ktorou je rozpor medzi množstvom ks alebo množstvom balíkov uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámen položiek, alebo
  2. vada kvality Produktov, ktorú Zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti podľa odst. 7.8 tohto článku mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Produktov.

8.5 Rozpor medzi množstvom Produktov dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 4) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Dodávateľa považuje za čiastkové.

8.6 Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Produktov nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

8.7 Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov vykonať prehliadku Produktov vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád. Pokiaľ je Zákazníkovi dodané také množstvo Produktov, že je preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu dodaných Produktov. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 % prevzatých Produktov (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná kontrola celého množstva dodaných Produktov. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50 % Produktov so zjavnými vadami, je Zákazník oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva dodaných Produktov neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Produktov v množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a vykonaní štatistického prevzatia neuviedol vady Produktov v množstve presahujúcom túto hodnotu.

8.8 Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov, a to buď písomne (poštou, kuriérom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa. Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti podľa Reklamačného poriadku tohto objednávania prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru na www.brezovysvet.eu

8.9 Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

8.10 V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z www.brezovysvet.eu. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých tovarov a služieb platia výhradne len pre zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom elektronického objednávkového  formuláru na  www.brezovysvet.eu. Takto zverejnené ceny nie sú určené zákazníkom alebo iným osobám, s ktorými BETULÍN PHARMA s.r.o. je v samostatnom zmluvnom vzťahu a s ktorými existuje dohoda o cenách, podmienkach, resp. iných náležitostiach zmluvného vzťahu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nikdy nepoužijú v prípade existencie písomnej zmluvy medzi BETULÍN PHARMA s.r.o. a Zákazníkom.

9.2. Písomnou dohodou medzi BETULÍN PHARMA s.r.o. a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15. 10. 2019. BETULÍN PHARMA s.r.o. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

X. Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Tel.: 02/58 272 130 – 3

Dodávateľ

BETULÍN PHARMA s.r.o.
Hurbanova 651/64
Hlohovec 920 01
Slovensko

Kontakty

Tel:  +421 905 823 743
Mail: info@brezovysvet.eu
Web: www.brezovysvet.eu

Sociálne siete